Citace na téma Šástra dána

Citace Šríly Prabhupády na téma Šástra dána

„Distribuce knih je nejdůležitější činností v naší společnosti. Proto na to kladu takový důraz a pracuji tak tvrdě, neboť tento pokyn mého Gurumaharádže je můj život a duše. Jeho milostí je to úspěšné. A já jsem to vzal vážně. Stále to přijímám vážně. Je to můj život a duše.

(Konverzace, Mumbáí, 31.12.1976)

Amogha: „Získají mnoho peněz a potom distribují tyto knihy vězňům do vězení a do nemocnic. Krabice knih. A dávají je také do veřejných knihoven. Všichni souhlasí , že si je nechají, jinak by je nedostali. Oddaní se jich ptali, jestli je budou používat a oni řekli, že ano. Takže za tři dny takto rozdali velice mnoho knih.
Prabhupáda: „Zdarma?“
Amogha: „Ano. Nejprve někde jinde získali peníze a potom knihy dali do nemocnic a věznic. Jeden chlapec nashromáždil za jeden den 750 australských dolarů, to je skoro 1.000 USD. Tímto způsobem vyhrál. Nevzpomínám si kolik knih rozdal, ale bylo jich velmi mnoho. Velké knihy, tvrdě vázané knihy, kniha Krišna, Šrímad Bhágavatam.“
Prabhupáda: „Snažíte se sloužit Krišnovi velice pěkně. To je velmi dobré. Tito darebáci jsou v nevědomosti a vy se je snažíte osvítit. Velice dobrá služba.
(pauza) Po tom, co přečtou knihu, přijde někdo a dotazuje se? Dostávají pravidelně dopisy?“
Amogha: „Ano. Odpovídám na mnoho dopisů, které přijdou…“

(Ranní procházka, Perth, 09.05.1975)

Prabhupáda: „Ne, ne, dejte jim je tak či tak, co je na tom špatného?“
Madhudvíša: „Dobře, ale vy jste říkal, abychom knihy nedávali jen tak. Říkal jste, že bychom měli tyto knihy prodávat.“
Prabhupáda: (usmívá se) „Ne, ne, musí se zakoupit, musí být koupeny. Potom, když je koupíte ode mě a dáte je zdarma jiným, co potom ztratím?“
Madhudvíša: „Neztratíte nic.“
Siddha-svarúpa: „Já nedávám tyhle knihy zdarma.“
Prabhupáda: „Ne, ne, i když je dává zdarma, to není chyba, chápete? V jižní Africe existuje mnoho Indů, oni nakupují naše knihy a dávají je do knihoven. Takže někdo je bude číst. Takže to není chyba. Jestliže já nakoupím od tebe a dám to druhému, rozdám to zdarma někomu jinému, to není nic špatného.“

(Ranní procházka, Mayapur, 08. 03.1976)

Duchovní učitelé o Šástra dáně

Bhaktivikáša Svámí

Haré Krišna. Distribuce knih je opravdovou podstatou poslání Šríly Prabhupády.
Šríla Prabhupáda to znovu a znovu zdůrazňoval. Tento program Šástra dána je příležitostí pro kongregační členy zapojit se plně do této pravé podstaty poslání Šríly Prabhupády příspěvkem nebo v případě velkého zájmu i osobní distribucí knih. Jde o to, že dáte knihy tam, kde si je může prohlédnout mnoho lidí například do kaváren a čekáren u lékařů a zubařů. Tímto způsobem se mnoho lidí dozví o Prabhupádových knihách a dostanou příležitost si je přečíst. A když dáte knihy do knihoven, budou v místech, kde se lidé zajímají o čtení, kde si je mohou půjčit. Z obou stran je to tedy velmi strategická cesta v tom, že mnoho knih se dostane přímo na místa, kde se budou číst. A také se tak mohou zaměstnat oddaní dokonce už od počátku jejich duchovního života. A dokonce i ti, kteří nemají tolik času nebo možná nejsou tak sebejistí, jdou osobně ven a oslovují lidi a přesvědčují je, aby si knihy vzali. Někdo se může zapojit například tak, že věnuje část svého příjmu této nejvyšší službě. Proto bychom tento program Šástra dána měli podporovat. Šríla Prabhupáda chtěl, aby oddaní přemýšleli o různých cestách, jak rozšířit toto hnutí pro vědomí Krišny. A toto je úžasná metoda, která se může, měla by a musí rozšiřovat po celém světě, aby více a více lidí dostalo možnost se zapojit do šíření knih Šríly Prabhupády. A takto může více a více lidí využít těchto knih Šríly Prabhupády, které jsou největším požehnáním v tomto temném věku, ve kterém zrovna žijeme. Žádám tedy všechny oddané, aby se zapojili do Šástra dány a zjistili, jak mohou pomoci více ji rozšířit. Haré Krišna.

Girirádža Svámí

Haré Krišna. S potěšením oslovuji vás všechny, oddané, přátele a návštěvníky.
Jak všichni víme, svět velice trpí kvůli nevědomosti a jediným řešením problémů světa, ať z hlediska jednotlivce či společnosti, je poznání, konkrétně transcendentální poznání. Knihy Šríly Prabhupády obsahují toto poznání, které potřebujeme ke zdokonalení našich životů a k vyřešení světových problémů. A proto Šríla Prabhupáda považoval šíření svých knih za tu nejdůležitější činnost. Řekl bych tedy, že kdokoli z vás, kdo přispěl na tento úžasný program, Šástra dánu, tím dává dar tohoto poznání, dar písem lidem, kteří by je jinak nedostali. A podporuji vás v tom, abyste dál pomáhali tomuto programu,jak jen můžete. A pokud je tu někdo z vás dnes poprvé a ještě jste se nepřidali k tomuto programu, prosím vás, abyste to udělali. Jak ti, kdo takto dostanou knihy, tak ti, kdo nějak přispějí k tomuto snažení, nesmírně získají. Haré Krišna.

Prahládánanda Svámí

…přichází další maratón, který je příležitostí, jak se ponořit do poslání Pána Čaitanji. Pán Čaitanja Maháprabhu měl stejné poslání jako Pán Krišna před pěti tisíci lety. Pán Krišna řekl, yam idam…, že v tomto světě mu není nikdo dražší než ten, kdo káže toto poselství vědomí Krišny Jeho oddaným. Itad tasman…ani v budoucnu Mu nikdo jiný nebude dražší. V tomto světě tedy není nikdo Pánu Krišnovi dražší než ten, kdo jedná jako Jeho nástroj obzvláště v kázání poselství vědomí Krišny. Ovšem Prabhupáda jednou hovořil o malé Sarasvatí, které byly jen dva roky. Byla to dcera Šjámasundary Prabhu a Malatí déví dásí, která chodívala za lidmi a říkala, „Víte, kdo je Krišna?“, a když lidé odpovídali, že ne, řekla jim, „Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství.“ Prabhupáda řekl, že toto je dokonalé kázání. Nemusíme tedy být úplně ponoření nebo vzdělaní ve všech aspektech védské kultury a filozofie, abychom mohli kázat, musíme být zkrátka jen přesvědčeni, že jsme Krišnovi služebníci a že bychom měli přesvědčovat ostatní, že jsou také Krišnovými služebníky. A Prabhupáda řekl, že nejlepším způsobem, jak přesvědčit lidi, že jsou všichni věčnými Krišnovými služebníky, je dát jim knihu o transcendentálním poznání. Když totiž uslyší toto transcendentální poznání, pak bude Nejvyšší Pán v jejich srdci velice potěšen a dá jim pochopení, díky kterému si uvědomí, že jsou vlastně duchovními bytostmi a že cílem jejich života je obnovit jejich vztah s Krišnou. Nemusíme tedy lidem nic složitě vysvětlovat nebo je nějak složitě přesvědčovat o tom, kdo jsou a kdo je Nejvyšší Osobnost Božství, ale když jim dáme knihu a podpoříme je ve čtení těchto knih, bude to počátek jejich duchovního života. Měli bychom samozřejmě také budovat pěkné chrámy a farmářské komunity a školy, aby lidé mohli využít této filozofie, která v knihách je, ale první krok je ta kniha, kterou dostanou. Toto je tedy velká příležitost nejen k distribuci knih lidem, ale také k tomu, jak se stát lepším nástrojem Pána Čaitanji Maháprabhua a Jeho poslání. A čím víc se budeme snažit, tím více nám dá Krišna inteligence k tomu, jak nejen pomoci ostatním jít zpět do duchovního světa, ale jak také zdokonalit naše vlastní životy ve vědomí Krišny. Haré Krišna.

H.H. Kadamba Kánana Swámí

Ano, tento program umisťování písem v různých veřejných knihovnách je velmi pěkný, protože mnoho lidí tímto způsobem může získat příležitost číst Prabhupádovy knihy.Celá knihovna se očistí a je to velmi mocný způsob, jak dostat vědomí Krišny do světa. Myslím, že se oddaní musí snažit podporovat tento program. V Prabhupádově době sankírtanové skupiny zaměřené na knihovny systematicky navštěvovaly různé knihovny v různých zemích a snažily se knihovny přimět knihy zakoupit. A samozřejmě v bohatších zemích a ve větších knihovnách to bylo možné. Ale menší knihovny nemají na nákup knih dostatečný rozpočet. Takže byl rozvinut program Šástra Dána , v jehož rámci oddaní sponzorují knihy, ty jsou knihovně nabídnuty jako dar a knihovníci je s radostí přijímají. Pak mohou lidé získat z knih Šríly Prabhupády mnoho prospěchu. Protože kdokoliv čte knihy Šríly Prabhupády, jeho život se natrvalo změní. Samotné dotknutí se stránek knih Šríly Prabhupády znamená začátek duchovního života. Tak výjmečná je moc knih Šríly Prabhupády. Šríla Prabhupáda poukázal na to, že tyto knihy jsou hlavním prostředkem jak změnit celý svět. Proto každý program, který se týká distribuce knih Šríly Prabhupády – a tato Šástra Dána je jedním z nich – je velmi důležitý. Každý by se tedy měl zapojit, buď navštěvováním knihoven nebo finanční podporou.
Hare Krišna.

H.G. Hari Šauri Prabhu

Hare Krišna, jmenuji se Hari Šauri dás, v současné době žiji ve Šrí Májápuru v Indii a byl jsem asi jeden a půl roku, v letech 1976 a 1977, Prabhupádovým osobním služebníkem. Právě jsem se doslechl, že zde v České Republice máte tento pěkný program Šástra Dána, což znamená umisťování Prabhupádových knih do knihoven a dalších míst, aby je mohla veřejnost číst. Chtěl bych tomuto programu vyjádřit svoji plnou podporu, myslím, že je velmi důležitý. Šríla Prabhupáda se jasně vyjádřil, že se nauka o vědomí Krišny rozšíří po celém světě prostřednictvím jeho knih. Osobně jsem viděl při cestách s Prabhupádou jak strávil mnoho hodin každý večer, když jsem spali, překládáním Bhágavatamu a psaním svých výkladů. Prabhupáda přirozeně chtěl, abychom distribuovali tyto plody jeho tvrdé práce tak široce jak je to jen možné. A viděli jsme velmi úžasné výsledky. Když lidé čtou Prabhupádovy knihy, jejich životy se přirozeně změní. Zjistí, kdo opravdu jsou, co je smyslem lidského života a dostane se jim naděje a povzbuzení a mohou učinit své životy velmi úspěšnými následováním zásad, které nám Prabhupáda dal ve svých knihách. Prabhupádovy knihy jsou jako transcendentální drahokamy a my bychom se jimi měli ozdobit. Chtěl bych tedy každého povzbudit, aby přispíval jak je to jen možné na program Šástra Dána, ať v podobě věnování těžce vydělaného bohatství, aby se knihy mohly nakoupit a věnovat knihovnám, nebo osobním zapojením se darováním knih přátelům nebo institucím jako jsou školy a knihovny, ale prosím snažte se zapojit jak je to jen možné a když to budete dělat, dostanete plné požehnání Šríly Prabhupády.
Hare Krišna.

H.H. Bhakti Purusottama Swami

Další citace

Jeho Milost Vidžaja Prabhu ISKCONský ministr pro celosvětovou distribuci knih

Hare Krišna!
Šríla Prabhupáda jednou řekl, že bychom si měli namáhat mozek, jak distribuovat víc a víc jeho knih. Šástra Dána je velmi pěkný způsob, jak to dělat. Lidé chodí na různá místa, jako jsou kavárny, nemocnice, apod. a Šástra Dána tato místa zaplňuje. Lidé zde čekají a zatím mohou číst Prabhupádovy knihy. Vidíme, jak díky tomuto programu lidé přicházejí do našich chrámů a dokonce se stávají oddanými. Je to tedy velmi velmi prospěšná činnost a já doufám, že se bude rozrůstat po světě víc a víc.

Mahat Tattva dás Organizátor Šástra Dány v Americe

Dostal jsem mnoho děkovných dopisů od kongregačních oddaných ohledně založení tohoto programu, který je pro ně příležitostí zaměstnat se v misionářské práci. Někteří sponzorují knihy a další je přímo umisťují v knihovnách, motelech atd. Ve skutečnosti to je důvod, proč jsme tento program Šástra Dána začali – dát každému možnost kázat rozdáváním nebo sponzorováním Šríla Prabhupádových knih. Tímto společným úsilím můžeme dosáhnout významných výsledků v práci pro Šrílu Prabhupádu a prospěchu všech.

Krišna Múrti dás: Nyní mám možnost splnit si svůj sen rozdávat Prabhupádovy knížky.

„Čekal jsem na tuto příležitost 25 let. Byl jsem kuchařem pro sankírtanové oddané a také jsem pro ně balil knížky, ale ven jsem nevyjížděl. Proč si myslím, že je to nejlepší věc, co se dá dělat? Mnohokrát jsem slyšel Šrílu Prabhupádu říkat, jak moc je to důležité a já si to vzal k srdci. Je to jednoduše o touze potěšit duchovního mistra a já si myslím, že jsem našel ten nejlepší způsob, jak to udělat a tím získat zvláštní milost. A také vím, že když rozdáváte knížky, tak jako já měsíčně přispívám na Šástra Dánu, nemáte problém s nedostatkem peněz – vždycky přijdou tak nebo tak. Když rozdáváte Prabhupádovy knihy, vždy to doprovází prosperita.“