Šrímad Bhágavatam 3.1

3. zpěv - Status quo; 1.díl, kapitola 1 - 12

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

Těm, kteří se zajímají o kořeny indické civilizace, poskytuje nepřeberné množství podrobných informací o téměř všech jejích aspektech. Těm, kteří studují filozofii a náboženství, dává Bhágavatam nahlédnout hluboko do indického duchovního odkazu. Sociologům a antropologům Bhágavatam ukáže praktické uspořádání mírumilovné a vědecky organizované védské společnosti, založené na společném vysoce vyvinutém duchovním světovém názoru. Studenti literatury odhalí v Bhágavatamu mistrovské dílo vznešené poezie. Těm, kteří studují psychologii, text nabízí pozoruhodné pohledy na povahu vědomí, na lidské chování a na filozofickou studii totožnosti jedince. A nakonec těm, kteří hledají duchovní podstatu, nabízí Bhágavatam jednoduché a praktické vedení, aby mohli dosáhnout nejvyššího poznání vlastního já a realizace Absolutní Pravdy. Je zřejmé, že tento několikasvazkový text předkládaný nakladatelstvím The Bhaktivedanta Book Trust bude po mnoho budoucích let zaujímat významné místo v intelektuálním, kulturním a duchovním životě moderního člověka.

tvrdá vazba, 496 stran, 16 stran barevné obrazové přílohy
cena: 130 Kč

--- UKÁZKA ---

SLOKA 3.4.12

sa eša sádho caramo bhavánám
ásáditas te mad-anugraho yat
yan mám nrlokán raha utsrjantam
dištyá dadršván višadánuvrttyá

sah - to; ešah - těch; sádho - ó čestný; caramah - konečný; bhavánám - všech tvých inkarnací (jako Vasu); ásáditah - nyní dosáhl; te - tobě; mat - Má; anugrahah - milost; yat - taková, jaká je; yat - protože; mám - Mě; nr-lokán - planety podmíněných duší; rahah - v ústraní; utsrjantam - při opouštění; dištyá - když vidíš; dadršván - to, co jsi viděl; višada-anuvrttyá - díky neochvějné oddanosti.

Ó sádhu, tvůj současný život je tvůj poslední a nejdokonalejší, protože v něm jsem ti udělil Svoji nejvyšší přízeň. Nyní můžeš jít do Mého transcendentálního sídla, Vaikunthy, a opustit tento svět podmíněných živých bytostí. To, že jsi Mě díky svojí čisté a neochvějné oddané službě mohl navštívit na tomto osamělém místě, je pro tebe velkým darem.

VÝZNAM: Jakmile se někdo plně seznámí s poznáním o Pánovi, jak jen Ho může dokonalá živá bytost v osvobozeném stavu znát, má dovoleno vstoupit do duchovního nebe, kde existují vaikunthské planety. Pán seděl na osamělém místě a chystal se právě sejít z očí obyvatel tohoto vesmíru, ale Uddhava měl to štěstí, že i tehdy Ho mohl vidět, a získat tak Jeho svolení ke vstupu na Vaikunthu. Pán je neustále všudypřítomný a Jeho příchod a odchod jsou pouze zážitkem obyvatel určitého vesmíru. Je jako slunce: slunce se nezjevuje na obloze a nemizí z ní; to pouze lidé vidí, že ráno slunce vychází a večer zapadá. Pán pobývá na Vaikuntě a zároveň je všude; jak na Vaikuntě, tak i mimo ni.

 

SLOKA 3.4.13

purá mayá proktam ajáya nábhye
padme nišannáya mamádi-sarge
jňánam param man-mahimávabhásam
yat súrayo bhágavatam vadanti

purá - v dávných dobách; mayá - Mnou; proktam - bylo řečeno; ajáya - Brahmovi; nábhye - z pupku; padme - na lotosu; nišannáya - tomu, kdo je umístěn na; mama - Mém; ádi-sarge - na počátku stvoření; jňánam - poznání; param - vznešené; mat-mahimá - Má transcendentální sláva; avabhásam - to, co vyjasňuje; yat - co; súrayah - velcí učení mudrci; bhágavatam - Šrímad-Bhágavatam; vadanti - říkají.

Ó Uddhavo, v dávných dobách, v lotosovém věku na počátku stvoření, jsem vyprávěl Brahmovi, který sedí na lotosu vyrůstajícím z Mého pupku, o Své transcendentální slávě. Velcí mudrci toto vyprávění nazývají Šrímad-Bhágavatam.

VÝZNAM: Zde je dále objasněno vysvětlení Nejvyššího Já, které obdržel Brahmá a které bylo popsáno ve druhém zpěvu tohoto velkého díla. Pán řekl, že stručná podoba Šrímad-Bhágavatamu, přednesená Brahmovi, měla za cíl objasnit Jeho osobnost. Neosobní výklady těchto čtyř veršů druhého zpěvu jsou zde prohlášeny za neplatné. Šrídhara Svámí v této souvislosti rovněž uvádí, že tato stručná podoba Bhágavatamu se týká zábav Pána Kršny a není v žádném případě určena pro impersonalisty.

 

SLOKA 3.4.14

ity ádrtoktah paramasya pumsah
pratikšanánugraha-bhájano 'ham
snehottha-romá skhalitákšaras tam
muňcaň chucah práňjalir ábabháše

iti - takto; ádrta - když jsem byl poctěn; uktah - osloven; paramasya - Nejvyššího; pumsah - Osobnost Božství; pratikšana - každý okamžik; anugraha-bhájanah - předmět přízně; aham - já; sneha - láska; uttha - zježení; romá - chlupů na těle; skhalita - oslabené; akšarah - z očí; tam - to; muňcan - utírající; šucah - slzy; práňjalih - se sepjatýma rukama; ábabháše - řekl.

Uddhava řekl: Ó Viduro, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, mi takto věnoval Svoji přízeň každým okamžikem. Když mě s velikou láskou oslovil, má slova se utopila v slzách a zježily se mi chlupy na těle. Poté jsem si utřel slzy a se sepjatýma rukama jsem promluvil.

 

SLOKA 3.4.15

ko nv íša te páda-saroja-bhájám
sudurlabho 'rthešu caturšv apíha
tathápi náham pravrnomi bhúman
bhavat-padámbhoja-niševanotsukah

kah nu íša - ó můj Pane; te - Tvoji; páda-saroja-bhájám - oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Tvým lotosovým nohám; su-durlabhah - velice vzácné získat; arthešu - ve věci; caturšu - čtyř cílů; api - přestože; iha - v tomto světě; tathá api - přesto; na - ne; aham - já; pravrnomi - dávám přednost; bhúman - ó veliký; bhavat - Tvým; pada-ambhoja - lotosovým nohám; niševana-utsukah - chtějící sloužit.

Ó můj Pane, oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Tvým lotosovým nohám nemají žádné potíže s dosahováním jakýchkoliv cílů v oblasti náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku a osvobození. Co se však mě týče, já chci pouze s láskou sloužit Tvým lotosovým nohám.

VÝZNAM: Ti, kteří se stýkají s Pánem na vaikunthských planetách, získávají všechny Jeho tělesné rysy a vypadají stejně jako Pán Višnu. Toto osvobození se nazývá sárúpya-mukti a je jedním z pěti druhů osvobození. Oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Pánu nikdy nepřijímají sáyujya-mukti neboli splynutí s paprsky Pána zvanými brahmajyoti. Oddaní mohou dosáhnout nejen osvobození, ale jakéhokoliv úspěchu v oblasti náboženských činností, hospodářského rozvoje nebo smyslového požitku, až po úroveň polobohů na nebeských planetách. Čistý oddaný, jako je Uddhava, však odmítá všechny takové výsady. Čistý oddaný chce pouze sloužit Pánu a neuvažuje o vlastním prospěchu.

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika