Šrí Íšópanišad

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

Člověk by tedy měl být natolik inteligentní, aby pochopil, že kromě Nejvyššího Pána se nikdo nemůže pokládat za vlastníka a měl by akceptovat pouze podíl přiřknutý. V moderní společnosti neustále vidíme různé spory, války a ekonomické krize. To všechno je způsobeno tím, že je opomíjen skutečný vlastník všech věcí. Lidé by měli přijmout moudrost Šrí Íšopanišády, povznést se nad chtíč a závist a pochopit vyšší smysl lidského života.

Šrí Íšopanišad je hlavní ze 108 Upanišad a je filozofickým pojednání o Absolutní Pravdě.

112 stran, měkká vazba
cena: xx Kč

--- UKÁZKA ---

Mantra čtvrtá

Třebaže Nejvyšší Pán setrvává ve svém sídle, je rychlejší než myšlenka a může se pohybovat rychleji než kdokoliv jiný. Mocní polobozi se k Němu nemohou přiblížit. Třebaže setrvává na jednom místě, ovládá ty, kdo dodávají vzduch a déšť. Předčí všechny svou znamenitostí.

Nejvyššího Pána, jenž je Absolutní Osobností Božství, nemůže ani ten největší filozof pochopit pomocí rozumových spekulací. Pouze Jeho oddaní Ho mohou poznat skrze Jeho milost. V Brahma-sanhitě stojí, že i kdyby se nějaký filozof, který není oddaný Bohu, pohyboval rychlostí větru nebo myšlenky třeba po staletí, přece nakonec shledá, že Absolutní Pravda je od něho stále ještě nesmírně vzdálená. Podle Šrí Íšópanišady má Absolutní Osobnost Božství transcendentální sídlo jménem Kršnalóka, kde pobývá a věnuje se svým zábavám. Pomocí svých nepochopitelných sil však může současně dosíci každé části své tvůrčí energie. Ve Višnu Puráně se tyto síly přirovnávají k teplu a záři ohně. Třebaže oheň plane na jednom místě, může rozšiřovat své světlo a teplo kolem dokola. Stejně tak může Absolutní Osobnost Božství vysílat své rozličné síly do všech stran, i když setrvává ve svém transcendentálním sídle.

Třebaže energie Pána jsou nespočetné, mohou být rozděleny do tří hlavních kategorií: vnitřní energie, okrajová energie a vnější energie. Každá z těchto kategorií má stovky a milióny pododdělení. Vládnoucí polobozi, zmocnění ke kontrole a správě přírodních jevů, jako například vzduchu, světla, deště apod., patří do okrajové energie Absolutní Osobnosti. Rovněž živé bytosti včetně člověka jsou produkty Pánovy okrajové energie. Hmotný svět je výtvorem Jeho vnější energie a duchovní nebe, v němž se nachází Boží království, je projevem energie vnitřní.

Tak jsou různé energie Nejvyššího Pána zastoupeny prostřednictvím Jeho rozličných sil všude. Mezi Pánem a Jeho energiemi není rozdíl. Pán je přítomný všude, ale z toho si nesmíme vyvodit mylný závěr, že Jeho existence je omezená pouze na neosobní Brahman. Lidé jsou zvyklí vyvozovat závěry pomocí svého rozumu, avšak Nejvyšší Pán není podřízen našim omezeným rozumovým schopnostem. Proto nás také Upanišady varují: nikdo se nemůže Pánovi přiblížit svými omezenými silami.

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika